Giáo viên giúp dùm: Do nghỉ lễ nên giáo viên thông báo cho học sinh nếu được